X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ

תקנון אתר / תנאי שימוש באתר בירות קראפט ישראל בע"מ (להלן: "התקנון") השימוש באתר האינטרנט של בירות קראפט ישראל בע"מ כפוף לתנאי תקנון זה ולהסכמה להוראותיו. 

 

כללי:

 •          אתר האינטרנט של חברת בירות קראפט ישראל בע"מ  פועל למכירת משקאות החברה. האתר הינו בבעלות בירות קראפט ישראל בע"מ  ח.פ 516059094 (להלן בהתאמה: "האתר""החברה" ו"המשקאות").
 •          יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים תיעשה אך ורק ללקוח שגילו מעל 18 שנים.
 •          אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
 •          כל לקוח ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "הלקוח") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: "רכישת ואספקת המשקאות המוצעים למכירה באתר על כל הכרוך בכך".

 •         התקנון וכן האתר ערוכים בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים כאחד, כל האמור בתקנון זה והאתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
 •          כותרות התקנון נקבעו לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה כראיה כלשהי ולא יהיה בנוסחן ובתוכנן כדי לחייב את החברה ו/או כדי לשמש ראיה ותימוכין לפרשנות התקנון.
 •          החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא מתן התראה ו/או הודעה מראש. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 •          מכיוון ש"טעות לעולם חוזרת", טעות כלשהי ובכלל זה טעות סופר בתיאור משקאות ו/או מחיריהם לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.
 •          תמונות המשקאות באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המשקאות, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המשקאות במציאות.
 •          בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.
 •          המידע הקיים בספרי החברה, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.
 •         לקוח שנרשם באתר (אם כחבר מועדון ואם בדרך אחרת), נותן בכך את הסכמתו לקבלת הודעות פרסומיות, באמצעות דוא"ל, SMS, או בכל דרך אחרת. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל כל דוא"ל ו/או הודעת SMS מהחברה ו/או מהאתר.
 •         בכל שאלה לגבי השימוש באתר ורכישת המשקאות בו, ניתן לפנות אלינו טלפון מס' 02-671-2559 או בדוא"ל לכתובת bbx@beerbazaar.co.il

תנאי שימוש:

 •         רשאי לבצע רכישה באתר לקוח, שברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות: לאומי קארד, ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, דיינרס, אמריקן אקספרס  ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי
 •          הזמנתו של לקוח לרכישת המשקאות ולאספקתם תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) התקבל אישור החברה לדבר ההזמנה והודעה על כך נשלחה ללקוח; (2) ניתן אישור חברת האשראי לביצוע העסקה; (3) המשקאות שהוזמנו ע"י הלקוח מצויים במלאי החברה; (4) הכתובת אליה התבקשה אספקת המשקאות נמצאת ברשימת אזורי החלוקה כהגדרתה להלן, (5) הלקוח הינו תושב ישראל שגילו למעלה מ-18 שנים, אינו פסול דין ובעת קבלת המשלוח הציג תעודה מזהה כדין המאמתת זאת.
 • בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הלקוח למסור, בין היתר, את הפרטים הבאים: (1) שם פרטי ומשפחה ומס' תעודת זהות; אם מדובר בתאגיד, שם התאגיד ומספר חברה. (2) מס' טלפון, כתובת מגורים או כתובת עסק, כתובת דוא"ל ככל שקיימת. (3) פרטי אמצעי התשלום.

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה:

 •          לקוח באתר יוכל להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו ובלבד שפריט זה קיים במלאי החברה. הלקוח יוכל להוסיף ולגרוע פרטים מסל הקניות בכל עת וכן לשנות כמויות. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת הזמנה ושליחתה לחברה.
 •          קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת משקאות תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת דוא"ל על ידי החברה המאשר את ביצוע ההזמנה ושליחת המשקאות לכתובת הלקוח, והכול בהתאם להוראות תקנון זה.
 •                  במקרה שנמצא, כי המשקאות שהוזמנו על ידי הלקוח אינם במלאי, החברה תודיע על כך ללקוח באמצעות הודעה ו/או באמצעות שיחה טלפונית (על פי בחירת החברה).סכום מינימלי להזמנה באתר החברה הוא 99 ש"ח.
 •          אלא אם צוין אחרת, אין בחברה כפל מבצעים ובכל רכישה יוכל הלקוח לנצל הטבת מבצע אחת בלבד.

רכישה באתר על ידי "משתמש רשום":

 •          כל לקוח יכול להירשם כמשתמש רשום באתר. הרישום ייעשה באמצעות הזנת פרטים אישיים של הלקוח, בהתאם לדרישות האתר. ובסופו יקבל הלקוח שם משתמש וסיסמא (להלן: "משתמש רשום") משתמש רשום יהיה זכאי לקבל מידע מהחברה ו/או מהאתר על הנחות, מבצעים וכדומה. משתמש רשום רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונו לבטל את הרישום. האחריות לשמירת שם המשתמש והסיסמא בסודיות חלה על המשתמש הרשום ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בנושא זה.
 •          פרטיו האישיים של משתמש רשום יישמרו באתר, כך שמשתמש רשום לא יידרש להזין את פרטיו האישיים מחדש בכל הזמנה.

רכישה באתר על ידי "אורח":

 •          כמפורט לעיל, בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש הלקוח למסור את פרטיו האישיים.

 המחירים ורכישת המשקאות:

 • מחירי המשקאות שיפורסמו באתר הינם מחירי המשקאות במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המשקאות באתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה.
 •          ברכישת משקאות באתר, חיוב האשראי יהיה חד פעמי ויבוצע מיד עם אישור ההזמנה על ידי החברה.
 •          המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
 •                          במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, לא תאשר החברה את ביצוע ההזמנה ותודיע על כך ללקוח. במידה וההזמנה אושרה, חרף אי כיבוד החיוב, תהיה החברה רשאית לבטלה והודעה בהתאם תישלח ללקוח.

פרטי הלקוח ואבטחת האתר:

 •          אתר החברה מאובטח. הפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה ובמערכות ההצפנה המתקדמות ביותר הקיימות כיום. העברת המידע מהמחשב האישי של הלקוח אל מחשבי החברה מתבצעת בתקשורת מוצפנת, העוברת בפרוטוקול מקדד (SSL).
 •          בעת ביצוע הזמנה למשקאות המתפרסמים באתר, יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים כגון: פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכדומה (להלן: "המידע"). החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הלקוח בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר או המבצעת אותם באופן שגוי.
 •          עם ביצוע הרכישה באתר נותן הלקוח את הסכמתו שפרטיו האישים (כגון: שם, מספר ת.ז., כתובת דוא"ל וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה, והכול בהתאם להוראות הדין.
 •          פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הלקוח, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הלקוח ובכפוף להוראות כל דין. מובהר, כי החברה תהיה רשאית להעביר פרטי התקשרות עם הלקוח (שם מלא, מספר טלפון וכתובת) לחברת השליחויות, וזאת לצורך ביצוע המשלוח למען אשר נמסר ע"י הלקוח
 • בכפוף לסייגים המנויים לעיל, החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של הלקוח לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.
 •          על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי במקרים בהם: הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי, בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכדומה.
 •          עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הלקוח כי הוא יודע שהקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית וכי נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

     

 • משלוחים וזמני אספקה:
  •          דמי משלוח- החברה תפרסם באתר בגין כל משקה ו/או בגין קבוצת משקאות את תעריפי דמי המשלוח בהם יישא הלקוח בעת הזמנת המשקאות. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הלקוח בדמי משלוח, הכל עפ"י שיקול דעתה.
  •          אזורי החלוקה- בעת הזמנת המשקאות יבחר הלקוח את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: "אזורי החלוקה") לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 
  •          אספקת המשקאות שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המשקאות.
  •          זמני אספקה- כל עוד לא נקבע על ידי החברה אחרת, זמני האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי.
  •  
  •          מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא"ל כמפורט לעיל, יקבל הלקוח את המשלוח תוך כ-5 ימי עבודה (זמני האספקה עלולים להשתנות בהתאם לאיזור המגורים). ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי "כח עליון" כהגדרתו להלן. 
  •         המשקאות יימסרו ללקוח או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הלקוח בהזמנה בלבד, ובכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.
  • במקרה שהלקוח לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת שנקבעה, יוחזרו המשקאות לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הלקוח. במקרה כזה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בתשלום בעד המשלוח הנוסף, ע"פ התעריף בו תחוייב החברה ע"י חברת השליחויות באמצעותה יתבצע המשלוח.
  • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו.

  שינוי או ביטול הזמנה והחזרת משקאות:

 •          מובהר כי הלקוח לא יהיה רשאי להשיב לחברה משקאות ו/או מוצרי מזון כלשהם שרכש מן החברה.
  •                           שינוי הזמנה על ידי הלקוח יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.

  ביטול הזמנה ע"י החברה:

  •          החברה תהא רשאית, מכל סיבה שהיא וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנה, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם הלקוח כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא"ל תימסר ללקוח באמצעות הודעה כתובת ו/או באמצעות שיחת טלפון, ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.
  •          במקרה של ביטול ההזמנה על ידי החברה, יזוכה הלקוח בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הלקוח, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.
  • החברה תהא רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הלקוח לבין החברה, וזאת בהינתן הודעה ללקוח, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת המשקאות, תהא רשאית החברה שלא לספק המשקאות ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
  •          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המשקאות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המשקאות, משלוחם, הובלתם, אספקתם ומכירתם, רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך (להלן: "כח עליון").

  הגבלת אחריות החברה:

  • על גבי כל המשקאות הנמכרים באתר מצוינים פרטים שסופקו ע"י יצרני המשקאות או היבואנים שלהם, ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש לגבי כל משקה.
  • האחריות הבלעדית למשקאות, לטיבם, לאיכותם ולכל מידע או מצג בקשר אליהם, לרבות שמות היצרנים או שמות היבואנים, טיב המשקאות, תכונותיהם, תמונותיהם, וכל מידע בקשר אליהם, חלה על יצרני המשקאות או יבואני המשקאות בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות בנוגע לכך.
  • החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין ו/או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה, אספקה או הובלה של המשקאות, וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה:

  (1) רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או מזדון של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס שלו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בפרטי הלקוח באתר, וכדומה.

  (2) מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון.

  (3) משקאות שיופיעו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה, אם חלה, על פי כל דין. 

  (4) תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו. 

  (5) אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המשקאות בין מועד פרסום המשקאות באתר לבין מועד האספקה המתוכנן. 

  (6) התמונות באתר הן להמחשה בלבד.  

  • החברה רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמשקאות המוצגים באתר.

  שימוש בלתי ראוי באתר

  •          כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

  בעלות ושמירה על זכויות

  •          האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. לקוח ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
  •          השם "בירות קראפט ישראל", הינו בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בו.
  •          האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת המשקאות המוצעים למכירה במסגרתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

  דין וסמכות שיפוט

  •          הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  •          כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או לקוח באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה. 

   

   

   

  עברית