X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
 • משלוחים וזמני אספקה:
  •          דמי משלוח- החברה תפרסם באתר בגין כל משקה ו/או בגין קבוצת משקאות את תעריפי דמי המשלוח בהם יישא הלקוח בעת הזמנת המשקאות. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, שלא לחייב את הלקוח בדמי משלוח, הכל עפ"י שיקול דעתה.
  •          אזורי החלוקה- בעת הזמנת המשקאות יבחר הלקוח את הכתובת למשלוח מתוך רשימת אזורי החלוקה המעודכנת באתר (להלן: "אזורי החלוקה") לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 
  •          אספקת המשקאות שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר הכתובת המבוקשת נמצאת בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת את אספקת המשקאות.
  •          זמני אספקה- כל עוד לא נקבע על ידי החברה אחרת, זמני האספקה הינם בימים ראשון עד חמישי.
  •  
  •          מרגע אישור ההזמנה באמצעות הדוא"ל כמפורט לעיל, יקבל הלקוח את המשלוח תוך כ-2-7 ימי עבודה (זמני האספקה עלולים להשתנות בהתאם לאיזור המגורים). ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חגים וחגים וימי שבתון. מועדי האספקה כפופים לעיכובים שאינם תלויים בחברה ולאירועי "כח עליון" כהגדרתו להלן. 
  •         המשקאות יימסרו ללקוח או למקבל ההזמנה בכתובת בה נקב הלקוח בהזמנה בלבד, ובכפוף להצגת תעודה מזהה כדין על ידי מקבל ההזמנה ולהיותו מעל גיל 18 שנים.
  • במקרה שהלקוח לא יהיה נוכח בעת האספקה בכתובת שנקבעה, יוחזרו המשקאות לחברה ומועד חלופי לאספקה יתואם עם הלקוח. במקרה כזה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את הלקוח בתשלום בעד המשלוח הנוסף, ע"פ התעריף בו תחוייב החברה ע"י חברת השליחויות באמצעותה יתבצע המשלוח.
  • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו.

   

   

   

   

  שינוי או ביטול הזמנה והחזרת משקאות:

 •          מובהר כי הלקוח לא יהיה רשאי להשיב לחברה משקאות ו/או מוצרי מזון כלשהם שרכש מן החברה.
  •                           שינוי הזמנה על ידי הלקוח יהיה כפוף להסכמת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי או ביטול הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.

  ביטול הזמנה ע"י החברה:

  •          החברה תהא רשאית, מכל סיבה שהיא וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנה, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם הלקוח כבר קיבל הודעת דוא"ל על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה לאחר קבלת אישור בדוא"ל תימסר ללקוח באמצעות הודעה כתובת ו/או באמצעות שיחת טלפון, ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור.
  •          במקרה של ביטול ההזמנה על ידי החברה, יזוכה הלקוח בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר על ידי החברה, יחויב או יזוכה הלקוח, בהתאמה, בהתאם להזמנה ששונתה.
  • החברה תהא רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הלקוח לבין החברה, וזאת בהינתן הודעה ללקוח, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהחברה סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שמתבצע ניצול לרעה של שירותיה ו/או של הזמנת המשקאות, תהא רשאית החברה שלא לספק המשקאות ללקוח, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
  •          מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את מתן השירות ו/או את מכירת המשקאות ו/או אספקתם ו/או משלוחם ו/או הובלתם, באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהיא ו/או במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או פגעי מזג אוויר ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או יתעכב ו/או ייפגע תהליך רכישת המשקאות, משלוחם, הובלתם, אספקתם ומכירתם, רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה או על עיכוב באספקתה וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה עקב כך (להלן: "כח עליון").

  הגבלת אחריות החברה:

  • על גבי כל המשקאות הנמכרים באתר מצוינים פרטים שסופקו ע"י יצרני המשקאות או היבואנים שלהם, ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש לגבי כל משקה.
  • האחריות הבלעדית למשקאות, לטיבם, לאיכותם ולכל מידע או מצג בקשר אליהם, לרבות שמות היצרנים או שמות היבואנים, טיב המשקאות, תכונותיהם, תמונותיהם, וכל מידע בקשר אליהם, חלה על יצרני המשקאות או יבואני המשקאות בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות בנוגע לכך.
  • החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, שייגרם, במישרין ו/או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה, אספקה או הובלה של המשקאות, וצריכתם ובכלל זה לא תהיה לחברה כל אחריות בקשר עם האירועים שלהלן, אשר בהתקיים מי מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה:

  (1) רכישה המתבצעת באתר שתיגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות ו/או מזדון של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת האפוטרופוס שלו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בפרטי הלקוח באתר, וכדומה.

  (2) מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון.

  (3) משקאות שיופיעו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה, אם חלה, על פי כל דין. 

  (4) תקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי כלשהו. 

  (5) אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המשקאות בין מועד פרסום המשקאות באתר לבין מועד האספקה המתוכנן. 

  (6) התמונות באתר הן להמחשה בלבד.  

  • החברה רשאית לשנות ו/או להחליף ו/או להוציא, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמשקאות המוצגים באתר.

  שימוש בלתי ראוי באתר

  •          כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או לבעלי האתר ו/או למקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

  בעלות ושמירה על זכויות

  •          האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה וכדומה, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. לקוח ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
  •          השם "בירות קראפט ישראל", הינו בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בו.
  •          האתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרות מכירת המשקאות המוצעים למכירה במסגרתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר הכלול באתר אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

  דין וסמכות שיפוט

  •          הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  •          כל מחלוקת מכל מין וסוג בין גולש ו/או לקוח באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב בלבד, שלו נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה. 
  עברית